Waterschap Rijn en Ijssel - Welkom bij OW MCP

Go to content

Main menu:

Waterschap Rijn en Ijssel

Samenwerking

Over Waterschap Rijn en IJssel

www.wrij.nl

Organisatie
Water raakt en beïnvloedt de belangen van boeren, burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere organisaties en overheden is daarom van groot belang. Zo kunnen we onze taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar mogelijk maatwerk leveren.

Dijkbeheer
Het beschermen van het gebied tegen wateroverlast en overstroming door het beheren en onderhouden van 140 kilometer dijken en kaden.

Waterkwantiteitsbeheer
De zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater door het beheersen van het waterpeil in sloten, beken en meren en de zorg voor een goed evenwicht tussen de aan- en afvoer van oppervlaktewater.

Waterkwaliteitsbeheer
De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater door het zuiveren van het rioolwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties, het verstrekken en controleren van lozingsvergunningen en het onderzoeken van de waterkwaliteit.

Vaarwegbeheer
De zorg voor de vaarweg van de Oude IJssel door het op diepte houden van de vaargeul, het beschermen van de waterkanten tegen golfslag en het bedienen van sluizen en ophaalbruggen.

Muskusrattenbestrijding
Muskusratten en beverratten graven gangenstelsels en holen in dijken en oevers. Dit gaat ten koste van de stabiliteit van de dijken en zorgt voor afkalving en het inzakken van oevers. De aan- en afvoer van water komt hierdoor in het gedrang. Muskusrattenbestrijders zijn bevoegd de ratten op te sporen en te vangen.

Contact:
Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem
T. (0314) 369 337
E. web@wrij.nl

 
Search
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu